Privacy / Algemene voorwaarden.

Privacy beleid en Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.      PGB-aanvragen e.d. dienen door uzelf te worden verzorgd richting betreffende instantie. Gegevens voor de zorgverzekering, PGB of gemeente vindt u op onze site onder het kopje ‘Over ons – Samenvatting therapie’.

2.      De zorgovereenkomst, verslaglegging, schriftelijke evaluatie en/of de verantwoording naar derden zal, indien van toepassing, door uzelf plaatsvinden.

3.      Deelname aan de therapie/coaching is voor eigen risico.

4.      De kosten voor therapie en begeleiding zijn afhankelijk van een aantal factoren. Bespreek dit met uw therapeut. Als richtlijn kunt u aanhouden een behandeltarief tussen de 75 en 95 euro per uur (al dan niet te verhogen met het btw-tarief, afhankelijk van de voor u geldende btw-regels).
Kosten voor eventueel aanvullende producten/diensten bepalen we in een offerte cq. te maken prijsafspraak.

5.      Facturering vindt maandelijks plaats en ontvangt u per mail. De betalingstermijn is 21 dagen. Kunt u niet voldoen aan uw betalingsverplichting, b.v. omdat u de factuur niet zelf betaald of omdat u afhankelijk bent van een te ontvangen vergoeding, dan moet u dat vooraf met ons overeenkomen.

6.      Facturatie gebeurt automatisch dmv. ons Klantsysteem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de klantgegevens zoals door u opgegeven. Tevens wordt in de factuurregel standaard de tekst ‘Adventure Therapy (PMT)’ opgenomen. Indien u als gevolg van de  wensen van bv. de Zorgverzekeraar een aangepaste factuur wenst (maatwerk), kunnen wij dit handmatig realiseren. We zij dan echter wel genoodzaakt om hiervoor per factuur een extra bedrag in rekening te brengen (afhankelijk van de gevraagde aanpassing, minimaal 5 euro).

7.      Bij het afzeggen of het verzetten van een reeds geplande sessie, minder dan 24 uur voor aanvang van de sessie, zijn wij genoodzaakt de kosten van deze sessie in rekening te brengen.

Door het aanvinken in de aanvraag gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden.


Privacy beleid
Ons privacy beleid vindt haar uitgangspunt in de wet Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG).
Hierdoor zijn wij als bedrijf en u als (nieuwe) relatie aan de volgende regels/afspraken gebonden:

1.      Middels het effectueren van uw aanvraag via onze website geeft u ons toestemming om uw persoons- en zorggegevens (de door u eventueel geformuleerde zorgvraag in de aanvraag) op te nemen in onze klantdatabase.

2.      U geeft ons toestemming om behandelgegevens vast te leggen bij uw zorggegevens in onze klantdatabase (aandachtspunten voor de therapeut die gaande weg het behandeltraject van belang zijn/kunnen zijn).

3.      Indien u daar behoefte aan hebt kunt u op elk moment inzage vragen van uw persoons- en zorggegevens zoals deze door ons zijn opgeslagen in onze klantdatabase.
De door u eventueel aan te reiken verbeteringen en/of aanvullingen op uw persoons- en/of zorggegevens, zullen door ons worden verwerkt en opgeslagen in onze klantdatabase.

4.      Uw persoons- en zorggegevens worden door ons alleen gebruikt ihkv. de behandeling (de intake en de daaropvolgende behandelsessies) en het verzenden van aanvullende informatie vanuit onze organisatie. Uw gegevens worden nooit zonder uw expliciete toestemming doorgegeven aan derden.

5.     Uw persoons- en/of zorggegevens kunt u laten verwijderen uit onze klantdatabase. U kunt dat  (via email of brief) aangeven bij die vestiging  waar u behandeld wordt..


Ihkv. de beveiliging van uw gegevens (technische maatregelen) geldt het volgende:

1.      De verzending van uw gegevens vindt plaats via https. Dit staat voor http secure. Die toevoeging secure betekent dat de gegevens tijdens het versturen via internet worden versleuteld. Indien iemand de gegevensstroom onderschept, kan hij bij http zien wat er wordt verstuurd; bij https kan hij dat niet zien. Althans, hij ziet de versleutelde gegevens wel, maar hij kan die gegevens niet ontcijferen. Hierdoor worden uw privacy gevoelige gegevens veilig verzonden.

2.      De opslag van uw gegevens vindt plaats op een beveiligde file-server die achter firewalls staat en waardoor voortdurend (beveiligings)updates worden gedraaid.

3.      De toegankelijkheid van de gegevens vindt plaats via autorisatie (middels een gebruikersnaam-wachtwoord combinatie). De autorisatie verloopt zowel via de computer van de gebruikers (therapeuten/adm.ondersteuner) als ook op de server (databasebeheerder), zodat door onbevoegden geen toegang tot uw gegevens kan worden verkregen.

4.      De software zelf werkt met een beveiligingscertificaat SSL.
Hierdoor wordt door middel van encryptie-protocollen de communicatie tussen computers beveiligd.

Middels bovenstaande regels/afspraken vinden wij dat de privacy van uw gegevens voldoende is geborgd en voldoen wij aan de verplichtingen voortvloeiend uit de AVG. 
Door het aanvinken in de aanvraag gaat u akkoord met ons Privacy beleid.