Waarom adventure therapy

Adventure therapy vormt de basis van onze aanpak in therapie en coaching. We hebben ons in Amerika laten scholen in deze methodiek, die in Nederland nog relatief onbekend is. Een aantal basale kenmerken van adventure therapy (AT) maken deze behandelvorm zeer geschikt voor jongens.
Hieronder leest u een aantal belangrijke principes, die adventure therapy tot een sterke methodiek maken.

1. Het is een actiecentrale therapie.

Deze aanpak van ‘actie’ en ‘ervaring’ spreekt jongeren aan. Zeker zij die verbaal minder sterk zijn. Daarmee is dit een belangrijk element voor onze doelgroep mannen en jongens.

2. Er is sprake van een ongewone (natuurlijke) omgeving.

Een van de grondslagen van AT is dat de cliënt uit zijn vertrouwde omgeving gehaald wordt. Men plaatst hem in een omgeving die nieuw en uniek is.

Dit is gebaseerd op de ervaringsleertheorie waarin men stelt dat leren toeneemt wanneer de persoon geplaatst wordt buiten de comfortabele zone en in een staat van desoriëntatie raakt. Het leren is dan nodig om tot een nieuw persoonlijk evenwicht te komen. Nieuwe actietheorieën moeten worden ontwikkeld, omdat de oude niet meer aansluiten bij de context. Computer, telefoon en de vriendengroep zijn op grote afstand.

3. Het is een multi-sensorische aanpak.

Binnen ervaringsgericht leren veronderstelt men dat het beste leerresultaat bereikt wordt wanneer daarbij zoveel mogelijk zintuigen betrokken zijn.

4. Adventure therapy doet een appèl op het probleemoplossend vermogen en op samenwerking

De vorm van positieve stress die in een buitensportervaring kan ontstaan, versterkt het probleemoplossend vermogen. In nieuwe, licht gestresste situaties ontstaat makkelijker een samenwerkingsverband tussen groepsleden.

De buitensportervaring levert ook een intrinsieke motivatie op omdat onaangepast gedrag duidelijke consequenties heeft (niet koken is niet eten, nu niet helpen met het vlot bouwen is straks een probleem met varen).

5. Adventure therapy biedt de therapeut / docent bijzondere observatiemogelijkheden

Door het ongewone en door de stress die soms (te) hoog oploopt zullen er parallen ontstaan met eerdere ervaringen. Dit geeft een beeld van oude patronen, van het persoonlijk voorkeurgedrag en de coopingstijl. Er ontstaat zicht op het fysieke, affectieve en cognitieve interactiepatroon van de cliënt. Dit verrijkt het beeld dat de begeleider opdoet van zijn cliënt en levert zo een schat aan informatie om te komen tot juiste behandeldoelen.

6. Adventure therapy maakt maximaal gebruik van het groepsproces.

AT maakt meestal gebruik van groepen. De groep worden meestal een hechte gemeenschap. Groepscohesie is een beslissende factor om gedrag te veranderen. Dit gegeven zal in het hoofdstuk groepsdynamica nog verder aandacht krijgen.

7. Bij adventure therapy ligt de focus meer op het succesvol gedrag, dan op het disfunctioneel gedrag.

Sommige cliënten dragen het mislukken met zich mee. Wanneer zij de behandeling beginnen, dreigt het gevaar dat ze meteen weer in hun valkuil zitten. In een onbekende avontuurlijke omgeving is het minder moeilijk om te focussen op nieuwe mogelijkheden. Bovendien kunnen de concrete buitensporttaken zorgen voor positieve ervaringen. De begeleiding zal zich dan ook sterk moeten focussen op de krachten van de cliënt. Hieruit mag niet opgemaakt worden dat er alleen aandacht is voor de positieve ervaring.

8. Adventure therapy biedt unieke mogelijkheden voor een optimale binding met de begeleider, gebaseerd op fundamentele gelijkheid

De begeleiding heeft een actieve rol. Hij is niet alleen toeschouwer maar ook een deelnemer.  Zowel de therapeut/docent als de cliënt zijn onderhevig aan dezelfde natuurelementen, lopen dezelfde afstand en eten hetzelfde voedsel. Dit zorgt voor meer relationele veiligheid tussen de begeleider en de deelnemer.  Zowel in het uitwisselen ervan   als tijdens de ervaring zelf zal de therapeut interveniëren  door regelmatig empathisch te spiegelen. Hieronder verstaan wij: de concrete situatie beschrijvend teruggeven met daarbij bevragen en/of benoemen van de zichtbare emoties. Hierdoor ontstaat een reflectieve houding bij de jongen.

De hierboven beschreven voordelen van adventure therapie zijn krachtige redenen om deze methode in te zetten in het veranderingsproces van onze jongens.